Spokane Shadow Senior Team NWPL Champions 2016 - Erik Smith Photography